Как се пише резюме

Блог, Блог със статии и интересни факти, Образование и обучение

03.05.2020 г.    02.08.2020 г.    210 VitanaVitana

Как се пише резюме

Блог » Образование и обучение

Как-се-пише-резюме

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.

С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.

В текста на резюмето пишещият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста. В резюмето се предпочитат изречения за причинно-следствена връзка, с които се предават обобщени твърдения. Използват се несвидетелски форми на сегашно време. Ако се резюмира научен текст, задължително се съхранява терминологията.

От авторитетния образователен сайт http://kursoviraboti.com съветват писането на резюме да протича в следната последователност:

1. Пишещият определя темата на текста. Обикновено заглавието на текста е ориентир за темата на текста. Целта е пишещият да се придържа към темата на текста при сбитото предаване на съдържанието.

2. Пишещият открива ключовите думи и изрази от изходния текст, за да ги използва в текста на резюмето.

3. Пишещият определя смисловите части на текста, чрез които се разгръщат микротемите. За ориентир служат абзаците: всяка нова микротема се представя в абзац.

4. Пишещият предава съдържанието на всяка смислова част обобщено, само с две-три изречения. Може да се използват цитати от резюмирания текст или думи на самия пишещ. Ако в текста за резюмиране има примери, се подбира само онзи, който е представителен за темата на текста, а останалите се съкращават. За връзка между изреченията, представящи микротемите, се използват думи и изрази като: в началото се говори за; по-нататък в текста се пояснява; авторът обобщава, заключава и т.н.

5. Пишещият проверява текста на своето резюме: дали съхранява в стегнат и обобщен вид информацията от изходния текст /препоръчителното съотношение в обема на изходния текст и резюмирания текст е 3:1 – резюмето е три пъти по-малко по обем от изходния текст/. Пишещият преценява:

• запазени ли са ключовите думи и изрази;

• съхранени ли са микротемите;

• постигната ли е смислова и езикова свързаност в текста на резюмето.

6. Пишещият редактира откритите пропуски – липса на микротема, несполучлива връзка между изречения, и езиковите грешки.

Можем да обобщим специфични особености на писменото резюме по следния начин:

• Резюмето прави сбита, но достоверна възстановка на първоизточника.

• В резюмето се обхващат основните звена от тематичната структура на първоизточника.

• По правило съдържателни подробности от първоизточника не се възпроизвеждат, но някои детайли, без споменаването на които тематиката на изходния текст би останала неясна, трябва да се представят, макар и задължително пестеливо.

• В резюмето могат да присъстват (кратки) добавки с метатекстов характер (от типа на „Статията представя...“).

• Смисловите връзки между отделните съставки на резюмето трябва да бъдат ясно изразени.

• В резюмето съдържанието на първоизточника се възпроизвежда предимно със свои думи. Допустимо е дословното възпроизвеждане на единични характерни изрази.

• Резюмето има същата доминантна функционално-смислова насоченост като резюмирания първоизточник (наративна, дескриптивна, аргументативна, информационна, апелативна, комбинирана).

• Резюмето се строи в изявително наклонение, сегашно време.

• В обемно отношение резюмето е значително по-кратко от първоизточника. Многословният изказ е в противоречие с целта на дейността.

• Информацията в резюмето е предназначена за адресат, на когото първоизточникът не е познат.

Специалистите от сайта http://kursoviraboti.com посочват, че в зрелостния изпит по български език и литература за 12. клас се използват следните критерии за оценка на резюме:

1) Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 1 точка.

2) Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с поставената задача - 1 точка.

3) Владее и прилага книжовноезиковите норми на съвременния български език /правописна, граматична, пунктуационна/ - 1 точка.

4) Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата уместност - 1 точка.

Накратко казано, резюмето представя съкратен вариант на изходното съдържание, сведен до необходимия за ясното представяне на темата (с най-главните ù разклонения) информационен минимум; предаването на кондензираното съдържание става предимно със свои думи, но се допуска и частично дословно възпроизвеждане; по размер резюмето е значително по-кратко от първоизточника; смисловите връзки между съставките на резюмето са ясно изразени; информацията е предназначена за незапознат с първоизточника адресат. 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Билката-която-прониква-в-ставите-и-възстановява-хрущяла-1000-пъти-по-добре-от-лекарствата

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

резюмето текста текст пишещият резюме първоизточника думи изходния темата информацията използват които смисловите изрази точка между url като пише изречения поставената умее съдържанието как задача резюмирания кратко представя