Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Блог, Блог със статии и интересни факти, Образование и обучение

03.05.2020 г.    03.05.2020 г.    461 VitanaVitana

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Блог » Образование и обучение

Придобиване-на-професионално-квалификационни-степени-ПКС-от-учители-директори-и-педагогически-специалисти

Професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти е ключова политика в страните членки на Европейския съюз, очертана в редица стратегически документи (Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020” и др.). Поставените цели и набелязаните мерки в европейските документи намират отражение и в националните програми, политики и нормативни актове, касаещи предучилищното и училищното образование, и по-конкретно повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие. Повишеният интерес на държавата към създаване на по-добри условия за професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти намира израз в разработването и приемането на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

Учителският стаж е едно от условията за назначаване и заемане на длъжност. Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“, а за да заемат длъжност „старши учител” следва да имат десет години учителски стаж. Друго условие за кариерно развитие в хоризонтален план на учителите е придобитата професионално-квалификационна степен. Педагогическите специалисти, въз основа на достигнатото равнище на квалификация, може да придобиват последователно професионално-квалификационни степени (ПКС), съветват от авторитетния образователен сайт kursoviraboti.com.

Длъжността „старши учител“ се заема от лица, които имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен. Като допълнително условие за заемане на последните две длъжности е въведена и придобитата от висшето образование образователно-квалификационна степен „магистър“. Следващите условия за напредване и издигане в професията и за кариерно развитие са оценката от последното атестиране и задължителните квалификационни кредити, придобити от педагогическите специалисти, за всеки преминат период на атестиране.

Специалистите от сайта kursoviraboti.com посочват, че професионално-квалификационните степени се придобиват от педагогически специалисти, които заемат длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация и изпълняват функции, свързани с:

1.1. Обучение, възпитание, социализация и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, като:

• учители

• възпитатели

• психолози

• педагогически съветници

• логопеди

• рехабилитатори на слуха и говора

• корепетитори

• хореографи

• треньори по вид спорт

• ръководители на направление “ИКТ”.

1.2. Управление на детски градини, на училища и на центрове за подкрепа за личностно развитие, като:

• директори на детски градини

• директори на училища

• директори на центрове за подкрепа за личностно развитие

• заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа и които отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

2. Професионално-квалификационни степени може да придобиват експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции, притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

3. Професионално-квалификационни степени може да придобиват инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

4. Професионално-квалификационни степени може да придобиват лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите, притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

5. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):

5.1. пета професионално-квалификационна степен (V ПКС);

5.2. четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС);

5.3. трета професионално-квалификационна степен (III ПКС);

5.4. втора професионално-квалификационна степен (II ПКС);

5.5. първа професионално-квалификационна степен (I ПКС).

6. Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:

6.1. да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 1;

6.2. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 3 и 4;

6.3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

6.4. да имат най-малко две години учителски стаж, в случаите, когато кандидатстват за придобиване на V ПКС.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ПЕТА ПКС

1. Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

1.1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;

1.2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

1.3. успешно са положили устен изпит по конспект с успех не по-нисък от „Много добър” (4,50);

или

1.4. отговарят на условията за придобиване на V ПКС без полагане на изпит, а именно:

1.4.1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията, упоменати в т. 1.1 и 1.2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;

б) от I до VI място, включително, от балкански олимпиади и състезания;

в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания;

1.4.2. Учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:

а) от I до XII място включително от световни първенства;

б) от I до VIII място включително от европейски първенства;

в) от I до IV място включително от балкански първенства;

г) от I до III място включително от държавни първенства;

1.4.3. Учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен с класиране от I до III място включително;

1.4.4. Учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език;

1.4.5. Учители-наставници, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

ЧЕТВЪРТА ПКС

2. Четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

2.1. имат придобита V ПКС;

2.2. след придобиването на V ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 12 с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

2.3. успешно положат писмен изпит с успех най-малко Много добър (4,50) по проблем от конкретната професионална област, в която работят.

ТРЕТА ПКС

3. Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

3.1. имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;

3.2. са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър” (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

3.3. професионално – педагогическата специализация по т. 3.2 трябва да отговаря на следните условия:

3.3.1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

3.3.2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или петодическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

3.3.3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

3.3.4. на завършилите специализацията по т.3.2 да е издадено свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12)

3.4. Условията за участие в професионално-педагогическата специализация се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

ВТОРА ПКС

4. Втора професионално-квалификационна степен (II ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

4.1. имат придобита III ПКС;

4.2. след придобиването на III ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

4.3. след придобиването на III ПКС, защитят с успех най-малко „Много добър” (4,50) писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

ПЪРВА ПКС

5. Първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

5.1. имат придобита II ПКС;

5.2. след придобиването на II ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 1 с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

5.3. успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата им практика;

5.4. представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

6. Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) при следните условия:

6.1. ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;

6.2. притежават образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование. 

VIP реклама


Препоръчано от нашия блог

Как-се-пише-съчинение-в-училище

Филтър


Сподели с приятели


Добави статия

Вие можете да добавите безплатно статия с линкове, интернет сайт, описание на фирма или услуга, малка обява или рекламно съобщение. Възползвайте се от нашите услуги за да намерите нови клиенти.

Добави статия

Добави сайт

Добави фирма

Добави обява


Най-четеното


Полезни връзки


Ключови думи

професионално пкс степен квалификационна или които имат развитие придобиване специалисти отговарят малко квалификационни придобиват квалификация стаж участие степени учителски учител условия място най учители следните включително